Descodificar datos con DecodeHTML Query

Descodificar datos de una campo de SQL codificado con encodeHTML.

public string decodeHTML(string str)
    {
      string regExp = """;

      str = str.Replace(regExp, "\"");

      regExp = "'";
      str = str.Replace(regExp, "'");

      regExp = "<";
      str = str.Replace(regExp, "<");

      regExp = "&gt;";
      str = str.Replace(regExp, ">");

      regExp = "&nbsp;";
      str = str.Replace(regExp, " ");

      regExp = "&iexcl;";
      str = str.Replace(regExp, "¡");

      regExp = "&cent;";
      str = str.Replace(regExp, "¢");

      regExp = "&pound;";
      str = str.Replace(regExp, "£");

      regExp = "&curren;";
      str = str.Replace(regExp, "¤");

      regExp = "&yen;";
      str = str.Replace(regExp, "¥");

      regExp = "&brvbar;";
      str = str.Replace(regExp, "¦");

      regExp = "&sect;";
      str = str.Replace(regExp, "§");

      regExp = "&uml;";
      str = str.Replace(regExp, "¨");

      regExp = "&copy;";
      str = str.Replace(regExp, "©");

      regExp = "&ordf;";
      str = str.Replace(regExp, "ª");

      regExp = "&laquo;";
      str = str.Replace(regExp, "«");

      regExp = "&not;";
      str = str.Replace(regExp, "¬");

      regExp = "&reg;";
      str = str.Replace(regExp, "®");

      regExp = "&macr;";
      str = str.Replace(regExp, "¯");

      regExp = "&deg;";
      str = str.Replace(regExp, "°");

      regExp = "&#177;";
      str = str.Replace(regExp, "±");

      regExp = "&sup2;";
      str = str.Replace(regExp, "²");

      regExp = "&sup3;";
      str = str.Replace(regExp, "³");

      regExp = "&acute;";
      str = str.Replace(regExp, "´");

      regExp = "&micro;";
      str = str.Replace(regExp, "µ");

      regExp = "&para;";
      str = str.Replace(regExp, "¶");

      regExp = "&middot;";
      str = str.Replace(regExp, "·");

      regExp = "&cedil;";
      str = str.Replace(regExp, "¸");

      regExp = "&sup1;";
      str = str.Replace(regExp, "¹");

      regExp = "&ordm;";
      str = str.Replace(regExp, "º");

      regExp = "&raquo;";
      str = str.Replace(regExp, "»");

      regExp = "&frac14;";
      str = str.Replace(regExp, "¼");

      regExp = "&frac12;";
      str = str.Replace(regExp, "½");

      regExp = "&frac34;";
      str = str.Replace(regExp, "¾");

      regExp = "&iquest;";
      str = str.Replace(regExp, "¿");

      regExp = "&times;";
      str = str.Replace(regExp, "×");

      regExp = "&divide;";
      str = str.Replace(regExp, "÷");

      regExp = "&Agrave;";
      str = str.Replace(regExp, "À");

      regExp = "&Aacute;";
      str = str.Replace(regExp, "Á");

      regExp = "&Acirc;";
      str = str.Replace(regExp, "Â");

      regExp = "&Atilde;";
      str = str.Replace(regExp, "Ã");

      regExp = "&Auml;";
      str = str.Replace(regExp, "Ä");

      regExp = "&Aring;";
      str = str.Replace(regExp, "Å");

      regExp = "&AElig;";
      str = str.Replace(regExp, "Æ");

      regExp = "&Ccedil;";
      str = str.Replace(regExp, "Ç");

      regExp = "&Egrave;";
      str = str.Replace(regExp, "È");

      regExp = "&Eacute;";
      str = str.Replace(regExp, "É");

      regExp = "&Ecirc;";
      str = str.Replace(regExp, "Ê");

      regExp = "&Euml;";
      str = str.Replace(regExp, "Ë");

      regExp = "&Igrave;";
      str = str.Replace(regExp, "Ì");

      regExp = "&Iacute;";
      str = str.Replace(regExp, "Í");

      regExp = "&Icirc;";
      str = str.Replace(regExp, "Î");

      regExp = "&Iuml;";
      str = str.Replace(regExp, "Ï");

      regExp = "&ETH;";
      str = str.Replace(regExp, "Ð");

      regExp = "&Ntilde;";
      str = str.Replace(regExp, "Ñ");

      regExp = "&Ograve;";
      str = str.Replace(regExp, "Ò");

      regExp = "&Oacute;";
      str = str.Replace(regExp, "Ó");

      regExp = "&Ocirc;";
      str = str.Replace(regExp, "Ô");

      regExp = "&Otilde;";
      str = str.Replace(regExp, "Õ");

      regExp = "&Ouml;";
      str = str.Replace(regExp, "Ö");

      regExp = "&Oslash;";
      str = str.Replace(regExp, "Ø");

      regExp = "&Ugrave;";
      str = str.Replace(regExp, "Ù");

      regExp = "&Uacute;";
      str = str.Replace(regExp, "Ú");

      regExp = "&Ucirc;";
      str = str.Replace(regExp, "Û");

      regExp = "&Uuml;";
      str = str.Replace(regExp, "Ü");

      regExp = "&Yacute;";
      str = str.Replace(regExp, "Ý");

      regExp = "&THORN;";
      str = str.Replace(regExp, "Þ");

      regExp = "&szlig;";
      str = str.Replace(regExp, "ß");

      regExp = "&agrave;";
      str = str.Replace(regExp, "à");

      regExp = "&aacute;";
      str = str.Replace(regExp, "á");

      regExp = "&acirc;";
      str = str.Replace(regExp, "â");

      regExp = "&atilde;";
      str = str.Replace(regExp, "ã");

      regExp = "&auml;";
      str = str.Replace(regExp, "ä");

      regExp = "&aring;";
      str = str.Replace(regExp, "å");

      regExp = "&aelig;";
      str = str.Replace(regExp, "æ");

      regExp = "&ccedil;";
      str = str.Replace(regExp, "ç");

      regExp = "&egrave;";
      str = str.Replace(regExp, "è");

      regExp = "&eacute;";
      str = str.Replace(regExp, "é");

      regExp = "&ecirc;";
      str = str.Replace(regExp, "ê");

      regExp = "&euml;";
      str = str.Replace(regExp, "ë");

      regExp = "&igrave;";
      str = str.Replace(regExp, "ì");

      regExp = "&iacute;";
      str = str.Replace(regExp, "í");

      regExp = "&icirc;";
      str = str.Replace(regExp, "î");

      regExp = "&iuml;";
      str = str.Replace(regExp, "ï");

      regExp = "&eth;";
      str = str.Replace(regExp, "ð");

      regExp = "&ntilde;";
      str = str.Replace(regExp, "ñ");

      regExp = "&ograve;";
      str = str.Replace(regExp, "ò");

      regExp = "&oacute;";
      str = str.Replace(regExp, "ó");

      regExp = "&ocirc;";
      str = str.Replace(regExp, "ô");

      regExp = "&otilde;";
      str = str.Replace(regExp, "õ");

      regExp = "&ouml;";
      str = str.Replace(regExp, "ö");

      regExp = "&oslash;";
      str = str.Replace(regExp, "ø");

      regExp = "&ugrave;";
      str = str.Replace(regExp, "ù");

      regExp = "&uacute;";
      str = str.Replace(regExp, "ú");

      regExp = "&ucirc;";
      str = str.Replace(regExp, "û");

      regExp = "&uuml;";
      str = str.Replace(regExp, "ü");

      regExp = "&yacute;";
      str = str.Replace(regExp, "ý");

      regExp = "&thorn;";
      str = str.Replace(regExp, "þ");

      regExp = "&yuml;";
      str = str.Replace(regExp, "ÿ");

      regExp = "&forall;";
      str = str.Replace(regExp, "∀");

      regExp = "&part;";
      str = str.Replace(regExp, "∂");

      regExp = "&exist;";
      str = str.Replace(regExp, "∃");

      regExp = "&empty;";
      str = str.Replace(regExp, "∅");

      regExp = "&nabla;";
      str = str.Replace(regExp, "∇");

      regExp = "&isin;";
      str = str.Replace(regExp, "∈");

      regExp = "&notin;";
      str = str.Replace(regExp, "∉");

      regExp = "&ni;";
      str = str.Replace(regExp, "∋");

      regExp = "&prod;";
      str = str.Replace(regExp, "∏");

      regExp = "&sum;";
      str = str.Replace(regExp, "∑");

      regExp = "&minus;";
      str = str.Replace(regExp, "−");

      regExp = "&lowast;";
      str = str.Replace(regExp, "∗");

      regExp = "&radic;";
      str = str.Replace(regExp, "√");

      regExp = "&prop;";
      str = str.Replace(regExp, "∝");

      regExp = "&infin;";
      str = str.Replace(regExp, "∞");

      regExp = "&ang;";
      str = str.Replace(regExp, "∠");

      regExp = "&and;";
      str = str.Replace(regExp, "∧");

      regExp = "&or;";
      str = str.Replace(regExp, "∨");

      regExp = "&cap;";
      str = str.Replace(regExp, "∩");

      regExp = "&cup;";
      str = str.Replace(regExp, "∪");

      regExp = "&int;";
      str = str.Replace(regExp, "∫");

      regExp = "&there4;";
      str = str.Replace(regExp, "∴");

      regExp = "&sim;";
      str = str.Replace(regExp, "∼");

      regExp = "&cong;";
      str = str.Replace(regExp, "≅");

      regExp = "&asymp;";
      str = str.Replace(regExp, "≈");

      regExp = "&ne;";
      str = str.Replace(regExp, "≠");

      regExp = "&equiv;";
      str = str.Replace(regExp, "≡");

      regExp = "&le;";
      str = str.Replace(regExp, "≤");

      regExp = "&ge;";
      str = str.Replace(regExp, "≥");

      regExp = "&sub;";
      str = str.Replace(regExp, "⊂");

      regExp = "&sup;";
      str = str.Replace(regExp, "⊃");

      regExp = "&nsub;";
      str = str.Replace(regExp, "⊄");

      regExp = "&sube;";
      str = str.Replace(regExp, "⊆");

      regExp = "&supe;";
      str = str.Replace(regExp, "⊇");

      regExp = "&oplus;";
      str = str.Replace(regExp, "⊕");

      regExp = "&otimes;";
      str = str.Replace(regExp, "⊗");

      regExp = "&perp;";
      str = str.Replace(regExp, "⊥");

      regExp = "&sdot;";
      str = str.Replace(regExp, "⋅");

      regExp = "&Alpha;";
      str = str.Replace(regExp, "Α");

      regExp = "&Beta;";
      str = str.Replace(regExp, "Β");

      regExp = "&Gamma;";
      str = str.Replace(regExp, "Γ");

      regExp = "&Delta;";
      str = str.Replace(regExp, "Δ");

      regExp = "&Epsilon;";
      str = str.Replace(regExp, "Ε");

      regExp = "&Zeta;";
      str = str.Replace(regExp, "Ζ");

      regExp = "&Eta;";
      str = str.Replace(regExp, "Η");

      regExp = "&Theta;";
      str = str.Replace(regExp, "Θ");

      regExp = "&Iota;";
      str = str.Replace(regExp, "Ι");

      regExp = "&Kappa;";
      str = str.Replace(regExp, "Κ");

      regExp = "&Lambda;";
      str = str.Replace(regExp, "Λ");

      regExp = "&Mu;";
      str = str.Replace(regExp, "Μ");

      regExp = "&Nu;";
      str = str.Replace(regExp, "Ν");

      regExp = "&Xi;";
      str = str.Replace(regExp, "Ξ");

      regExp = "&Omicron;";
      str = str.Replace(regExp, "Ο");

      regExp = "&Pi;";
      str = str.Replace(regExp, "Π");

      regExp = "&Rho;";
      str = str.Replace(regExp, "Ρ");

      regExp = "&Sigma;";
      str = str.Replace(regExp, "Σ");

      regExp = "&Tau;";
      str = str.Replace(regExp, "Τ");

      regExp = "&Upsilon;";
      str = str.Replace(regExp, "Υ");

      regExp = "&Phi;";
      str = str.Replace(regExp, "Φ");

      regExp = "&Chi;";
      str = str.Replace(regExp, "Χ");

      regExp = "&Psi;";
      str = str.Replace(regExp, "Ψ");

      regExp = "&Omega;";
      str = str.Replace(regExp, "Ω");

      regExp = "&alpha;";
      str = str.Replace(regExp, "α");

      regExp = "&beta;";
      str = str.Replace(regExp, "β");

      regExp = "&gamma;";
      str = str.Replace(regExp, "γ");

      regExp = "&delta;";
      str = str.Replace(regExp, "δ");

      regExp = "&epsilon;";
      str = str.Replace(regExp, "ε");

      regExp = "&zeta;";
      str = str.Replace(regExp, "ζ");

      regExp = "&eta;";
      str = str.Replace(regExp, "η");

      regExp = "&theta;";
      str = str.Replace(regExp, "θ");

      regExp = "&iota;";
      str = str.Replace(regExp, "ι");

      regExp = "&kappa;";
      str = str.Replace(regExp, "κ");

      regExp = "&lambda;";
      str = str.Replace(regExp, "λ");

      regExp = "&mu;";
      str = str.Replace(regExp, "μ");

      regExp = "&nu;";
      str = str.Replace(regExp, "ν");

      regExp = "&xi;";
      str = str.Replace(regExp, "ξ");

      regExp = "&omicron;";
      str = str.Replace(regExp, "ο");

      regExp = "&pi;";
      str = str.Replace(regExp, "π");

      regExp = "&rho;";
      str = str.Replace(regExp, "ρ");

      regExp = "&sigmaf;";
      str = str.Replace(regExp, "ς");

      regExp = "&sigma;";
      str = str.Replace(regExp, "σ");

      regExp = "&tau;";
      str = str.Replace(regExp, "τ");

      regExp = "&upsilon;";
      str = str.Replace(regExp, "υ");

      regExp = "&phi;";
      str = str.Replace(regExp, "φ");

      regExp = "&chi;";
      str = str.Replace(regExp, "χ");

      regExp = "&psi;";
      str = str.Replace(regExp, "ψ");

      regExp = "&omega;";
      str = str.Replace(regExp, "ω");

      regExp = "&thetasym;";
      str = str.Replace(regExp, "ϑ");

      regExp = "&upsih;";
      str = str.Replace(regExp, "ϒ");

      regExp = "&piv;";
      str = str.Replace(regExp, "ϖ");

      regExp = "&OElig;";
      str = str.Replace(regExp, "Œ");

      regExp = "&oelig;";
      str = str.Replace(regExp, "œ");

      regExp = "&Scaron;";
      str = str.Replace(regExp, "Š");

      regExp = "&scaron;";
      str = str.Replace(regExp, "š");

      regExp = "&Yuml;";
      str = str.Replace(regExp, "Ÿ");

      regExp = "&fnof;";
      str = str.Replace(regExp, "ƒ");

      regExp = "&circ;";
      str = str.Replace(regExp, "ˆ");

      regExp = "&tilde;";
      str = str.Replace(regExp, "˜");

      regExp = "&ensp;";
      str = str.Replace(regExp, " ");

      regExp = "&emsp;";
      str = str.Replace(regExp, " ");

      regExp = "&thinsp;";
      str = str.Replace(regExp, " ");

      regExp = "&lrm;";
      str = str.Replace(regExp, "	‎");

      regExp = "&rlm;‏‏";
      str = str.Replace(regExp, "	‏");

      regExp = "&ndash;";
      str = str.Replace(regExp, "–");

      regExp = "&mdash;";
      str = str.Replace(regExp, "—");

      regExp = "&lsquo;";
      str = str.Replace(regExp, "‘");

      regExp = "&rsquo;";
      str = str.Replace(regExp, "’");

      regExp = "&sbquo;";
      str = str.Replace(regExp, "‚");

      regExp = "&ldquo;";
      str = str.Replace(regExp, "“");

      regExp = "&rdquo;";
      str = str.Replace(regExp, "”");

      regExp = "&bdquo;";
      str = str.Replace(regExp, "„");

      regExp = "&dagger;";
      str = str.Replace(regExp, "†");

      regExp = "&Dagger;";
      str = str.Replace(regExp, "‡");

      regExp = "&bull;";
      str = str.Replace(regExp, "•");

      regExp = "&hellip;";
      str = str.Replace(regExp, "…");

      regExp = "&permil;";
      str = str.Replace(regExp, "‰");

      regExp = "&prime;";
      str = str.Replace(regExp, "′");

      regExp = "&Prime;";
      str = str.Replace(regExp, "″");

      regExp = "&lsaquo;";
      str = str.Replace(regExp, "‹");

      regExp = "&rsaquo;";
      str = str.Replace(regExp, "›");

      regExp = "&oline;";
      str = str.Replace(regExp, "‾");

      regExp = "&euro;";
      str = str.Replace(regExp, "€");

      regExp = "&trade;";
      str = str.Replace(regExp, "™");

      regExp = "&larr;";
      str = str.Replace(regExp, "←");

      regExp = "&uarr;";
      str = str.Replace(regExp, "↑");

      regExp = "&rarr;";
      str = str.Replace(regExp, "→");

      regExp = "&darr;";
      str = str.Replace(regExp, "↓");

      regExp = "&harr;";
      str = str.Replace(regExp, "↔");

      regExp = "&crarr;";
      str = str.Replace(regExp, "↵");

      regExp = "&lceil;";
      str = str.Replace(regExp, "⌈");

      regExp = "&rceil;";
      str = str.Replace(regExp, "⌉");

      regExp = "&lfloor;";
      str = str.Replace(regExp, "⌊");

      regExp = "&rfloor;";
      str = str.Replace(regExp, "⌋");

      regExp = "&loz;";
      str = str.Replace(regExp, "◊");

      regExp = "&spades;";
      str = str.Replace(regExp, "♠");

      regExp = "&clubs;";
      str = str.Replace(regExp, "♣");

      regExp = "&hearts;";
      str = str.Replace(regExp, "♥");

      regExp = "&diams;";
      str = str.Replace(regExp, "♦");

      regExp = "&#92;";
      str = str.Replace(regExp, "\\");

      return str;
    }
Descodificar datos con DecodeHTML Query
Web | + posts

Full Stack Software Developer.

Fundador de Kitaokatech y creador del ERP Hanbai.

Scroll hacia arriba